Saturday, January 28, 2006

หนังสือ วิปัสสนานัย เล่ม ๑


วันนี้เพิ่งได้หนังสือแจกฟรีมาจาก อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย ที่วัดสามพระยา มา ๑ เล่ม
คือหนังสือชื่อ วิปัสสนานัย เล่ม ๑ ที่เดิมรจนาโดย พระโสภณเถระ (มหาสีสยาดอ) เป็นภาษาพม่า ตั้งแต่เมื่อราวหกสิบปีมาแล้ว (พ.ศ. ๒๔๘๗) แปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดย พระคันธสาราภิวงศ์ ตรวจชำระโดย พระพรหมโมลี จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ และพระราชทานหิรัญบัตร ท่่านเจ้าคุณพระพรหมโมลี

หนังสือนี้ท่านแต่งขึ้นสำหรับประสานความเข้าใจพระและผู้ปฏิบัติธรรม ทีมีอยู่สองกลุ่มเข้าด้วยกัน คือผู้เคยเรียนอภิธรรมมา กับผู้ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน จะได้เข้าใจมากขึ้น
ผมอ่านหนังสือเล่มนี้ไปแล้วบางส่วน ก็เห็นว่าน่าสนใจดี ก็เห็นด้วยกับที่ท่านเขียนไว้ในหนังสือของท่านว่า ถ้าผู้อ่านเคยเรียนพระอภิธรรม จะได้ประโยชน์มาก แต่ผมก็เห็นว่าถ้าคนที่ยังไม่ได้เรียน แต่มีความสนใจ เช่นผมก็เข้าข่าย ก็คิดว่าอ่านได้เรื่อยๆ ก็อ่านได้ และเห็นว่าเป็นประโยชน์ดี

ผมต้องขอขอบคุณ ท่านผู้แปลและเรียบเรียง และท่านผู้บริจาคทรัพย์ ที่สร้างหนังสือดีเล่มนี่้ไว้ด้วย ทุนทรัพย์คิดเป็นเงินก็กว่า ๑ ล้านบาท
ขออนุโมทนาบุญท่านไว้ ณ ที่นี้ หากว่าจะน้อมนำจิตใจให้บางท่านในอนาคต สนใจฝักใฝ่การปฏิบัติเพื่อมุ่งนิพพาน ก็ย่อมจะเป็นผลานิสงค์ยิ่ง

No comments: