Friday, May 07, 2010

หญ้าในอเมริกาเริ่มทน glyphosate

นักชีวเคมีของพืชเขาคาดการณ์กันมาต้ังยี่สิบปีแล้วว่ามันต้องเป็นแบบนี้จนได้แหละ คนก็รับผลข้างเคียงจากการใช้ยาไปเต็มๆ

ชื่อชองสารนี้คือ glyphosate แต่ว่า Monsanto เรียกชื่อทางการค้าว่า Roundup

ผมหวังว่าเมืองไทยคงไม่มีใครใช้ แต่คงจะยาก สงสัยว่า ชาวนาไทยคงใช้กันแยะ เคยได้ยินมาว่า ชาวนาไทยส่วนมาก สมัยนี้ทำนาแบบใช้โทรศัพท์มือถือกัน ไม่ค่อยลงแรงเองเหมือนก่อน ถึงเวลาก็โทรๆๆ สั่งของมาลง สั่งรถมาไถ สั่งรถมาดำนา สั่งยามาพ่น สั่งปุ๋ยมาลง สั่งรถมาเกี่ยว

No comments: