Tuesday, May 25, 2010

โพชฌงค์ปริตต์

โพชฺฌงคปริตฺตํ
สวดโพชฌงค์ปริตต์

โพชฌํโค สติสงฺขาโต ธมฺมานํ วิจโย ตถา
วีริยมฺปีติปสฺสทฺธิ โพชฺฌงฺคา จ ตถาปเร
สมาธุเปกฺขโพชฌงฺคา สตฺเตเต สพฺพทสฺสินา
มุนินา สมฺมทกฺขาตา ภาวิตา พหุลีกตา
สงฺวตฺตนฺติ อภิญฺญาย นิพฺพานาย จ โพธิยา
เอเตน สจฺจวชฺเชน โสตถิ เต โหตุ สพฺพทา ฯ

เอกสฺมิํ สมเย นาโถ โมคฺคลฺลานญฺจ กสฺสปํ
คิลาเน ทุกขิเต ทิสวา โพชฌงฺเค สตฺต เทสยิ
เต จ ตํ อภินันทิตวา โรคา มุจฺจิํสุ ตงฺขเณ
เอเตน สจฺจวชฺเชน โสตถิ เต โหตุ สพฺพทา ฯ

เอกตา ธมฺมราชาปิ เคลญฺเญนาภิปีฬิโต
จุนทตฺเถเรน ตญฺเญว ภณาเปตวาน สาทรํ
สมฺโมทิตวา จ อาพาธา ตมฺหา วุฏฺฐาสิ ฐานโส
เอเตน สจฺจวชฺเชน โสตถิ เต โหตุ สพฺพทา ฯ

ปหีนา เต จ อาพาธา ติณฺณนฺนมฺปิ มเหสินํ
มคฺคาหตกิเลสาว ปตฺตานุปฺปตฺติ ธมฺมตํ
เอเตน สจฺจวชฺเชน โสตถิ เต โหตุ สพฺพทา ฯ

No comments: