Tuesday, August 14, 2007

สิ่งที่มูลค่าเท่าเทียมกัน

ดูจากรูปสองรูป ก็จะเห็น ความน่าหัวร่อ(เยาะ) ในตัวของมัน
รู้ว่าถ้าลำพังตัวเองก็ึคงไม่ซื้อ แต่เพราะเป็นห่วงครอบครัว ก็เลยต้องซืิ้อ


No comments: