Friday, March 24, 2006

ข่าวเทวรูปพระพรหมที่โรงแรมเอราวัน

เมื่อวานนี้ อ่านเจอจากบางกอกโพสต์ว่าเทวรูปพระพรหม โดนคนวิกลจริตทุบแตก 

ข่าวนี้ก็เป็นการเตือนให้เห็นหลักความจริงที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้เรื่อง ไตรลักษณ์ คือ ทุกขัง อนิจจัง อนัตตา

ขนาดเทวรูปของพรหม ก็ยังโดนทุบพังได้ในวันหนี่ง ไม่ได้อยู่ยืนยงเป็นพันๆปี หรือตลอดไป

ผมดูแล้วก็รู้สึกสะท้อนใจนิดๆว่า คนไทยจำนวนมากขนาดเป็นชาวพุทธก็ไม่รู้หลักอภิธรรมของพุทธศาสนาให้เข้าใจ 

No comments: