Friday, March 03, 2006

สมองแก่ตัว

เคยอ่านเจอว่า คนที่อายุเลยยี่สิบไปแล้ว เซลล์ประสาทในสมองหรือนิวรอนจะตายไปเฉลี่ยอยู่ราวๆ 2% ทุกๆสิบปี ใครที่อายุราว ๕๐ ก็คงหายไปแล้ว 6% เทียบกับหนุ่มสาว

อันนี้เป็นเรื่องของสังขาร

แต่ว่ากันว่า เข้าสมาธิทุกวันจะช่วยได้

อีกอย่างก็อาจจะอัดพวกไวตามินเช่น ซี หรือ อี ไว้เป็นประจำ ก็คงชะลอได้บ้าง และก็เห็นว่า กินกาแฟประจำก็ช่วยได้

วันนี้ไม่มีอะไร รู้สึกรำคาญนิดๆที่บางทีนึกอะไรไม่ออก โชคดีที่ปลงอนิจจังได้ว่าเป็นเรื่องของไตรลักษณ์ และ
ที่แม็๋คก็มี spot light และมี Google ไว้บริการบนอินเทอร์เน็ต ช่วยค้นอะไรได้

No comments: