Sunday, January 21, 2007

สารานุกรมพระพุทธศาสนา

ไปแวะร้านมหาจุฬาบรรณาคาร ข้างวัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ เพิ่งใช้สิทธิบัตรนิสิตมหาจุฬาฯครั้งแรก ซื้อหนังสือหนึ่งเล่ม ได้ลด 5% คือ
สารานุกรมพระพุทธศาสนา ประมวลจากพระนิพนธ์ สมเด็จพระสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส จัดพิมพ์โดย มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่สอง ราคาเพียง 250 บาท แหมเราก็ยังต้องไปเอาลดราคาลงอีก อันที่จริงต้ังใจจะทดสอบสิทธิมากกว่า จริงๆไม่อยากได้ลดราคาหรอก

เป็นหนังสือดีมาก ว่างๆน่าอ่านเล่น คล้ายๆสารานุกรมของท่านเจ้าคุณประยุตต์ แต่เล่มนี้คัดตัดตอนมาจากหนังสือเก่าๆอายุร้อยปี ตามส่วนต่างๆ ก็เลยสำนวนเก่ากว่า

No comments: