Monday, February 27, 2006

กุ้งอบภูเขาไฟ นครปฐม (Nakhon Pathom's Volcano-baked shrimp)


แม่ช้อยนางรำ ชวนชิมร้านนี้ ผมกินมากว่าสิบปีแล้ว ประมาณปีละครั้ง ระยะหลังไม่ค่อยได้มา ของอร่อยของเขาคือกุ้งอบภูเขาไฟ เป็นกุ้งก้ามครามเลี้ยง (Macrobrachium rosenbergii) ตัวโต อบน้ำมันงาใส่เครื่องปรุง จานที่เห็นนั้นกิโลครึ่ง จานละหกร้อยกว่าบาท จานข้างๆคือหอยนางรมสด กินกะยอดกระถิน อร่อยมาก ผมไม่กลัวไวรัสโรคตับอักเสบชนิดบีเพราะเคยฉีดยามาแล้ว

No comments: