Sunday, February 12, 2006

อานิสงค์เบื้องต้นของการเรียนอภิํธรรม

ผมไปเรียนอภิธรรมแล้วคิดว่าดีอย่างไร

เรื่องนี้คงถือเป็นเพียงประโยชน์ในเบื้องต้นของผม
ผมรู้สึกจิตสงบมากเมื่อได้ไปวัด นับตั้งแต่เมื่อย่างเท้าเข้าในบริเวณวัด ผมค่อนข้างมีสติอยู่เป็นส่วนมาก กำหนดรู้ลมหายใจอยู่เป็นส่วนมาก ในช่วงครึ่งวันเสาร์และอาทิตย์นั้น ต่างไปจากการอยู่ที่บ้านหรือสังคมภายนอก
การตามรู้ลมนั้นเป็นการเจริญรอยดังตำสอนที่เป็นพุทธพจน์ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราเองก็เป็นผู้มากด้วยอาณาปาณสติ

ความสงบของจิตนั้นเป็นความสุข

เมื่อเรียนอภิธรรม ท่านอาจารย์ไม่เพียงแต่สอนเนื้อหา แต่ได้สอดแทรกเกล็ดเล็กๆน้อยๆต่างๆ ทำให้รู้สึกสนุก และท่านยังได้กล่อมเกลาความเห็นต่างๆของเราที่อาจจะไม่ถูกต้องเพราะรู้เห็นมาตามกระแสความเชื่อในสังคม ให้เห็นถูก และท่านได้ให้มีการนั่งสมาธิช่วงสั้นๆ ทำให้เป็นการเพิ่มการปฏิบัติ และมีการกราบพระสวดมนต์

นอกจากนี้ยังได้พบเพื่อนญาติธรรมต่างๆอีกมาก
ของแจกก็มีเป็นประจำ โดยเฉพาะหนังสือธรรมะต่างๆ

ในเบื้องหน้า ผมหวังว่า จะได้เข้าใจหลักธรรมที่ล้ำลึกของพุทธศาสนามากขึ้นโดยลำดับ
ผมหวังจะพิสูจน์ตนว่าผมไม่ใช่คนประเภท ปทปรมะ
ผมปราถนาจะบรรลุธรรมในชาตินี้

No comments: