Sunday, February 12, 2006

โพชฌงค์


ไปได้หนังสือ โพชฌงค์ จากห้องเรียนมายืมอ่าน
ต้นฉบับน้ันเขียนโดย พระกัมมัฏฐานาจริยะ อู บัณฑิตาภิวังสะ พระอาจารย์ชาวพม่า เขียนเป็นภาษาอังกฤษ แปลมาเฉพาะบทที่ ๔ ของหนังสือของท่่านเรื่อง The Seven Factors of Enlightment ฉบับแปลเป็นไทย พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ความหนาเพียง ร้อยกว่าหน้า อ่านแผลบเดียวจบ อ่านแล้วก็ได้ความเข้าใจดี ขออนุโมทนาบุญท่านผู้แปล ท่านผู้ตรวจสำนวนและเนื้อความ และผู้บริจาคทรัพย์ไว้ ณ ที่นี้

สรุปได้ว่่า โพชฌงค์ ๗ คือ ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ได้แก่

สติ
ธรรมวิจัย
วิริยะ
ปิติ
ปัสสัทธิ
สมาธิ
อุเบกขา

No comments: