Saturday, February 04, 2006

ห้องสมุดวิชาการต่างประเทศเริ่มกลัวปัญหา DRM

ข่าวจาก BBC
ในอนาคต ห้องสมุดจะต้องบอกรับหนังสือ หรือวารสารในรูปแบบดิจิตอลมากขึ้น กำลังกังวลว่า แนวโน้มที่มีการพัฒนา DRM (Digital Right Management) หรือ ระบบจัดการการใช้ลิขสิทธิ์ เข้ามาควบคุมเอกสารแต่ละชิ้นว่า ใครเป็นเจ้าของ ใครอ่านได้ ใครอ่านไม่ได้ โดยสำนักพิมพ์ต่างๆ (ผมว่า น่าจะรวมไปถึง เจ้าของ multimedia และภาพยนต์ด้วย) จะทำให้ผู้ใช้ห้องสมุดใช้เอกสารในอนาคตยากขึ้น

No comments: