Monday, March 15, 2010

วิมุติมรรค

วิมุติมรรค

วิมุติมรรคเป็นชื่อของหนังสือที่ดีมาก ไม่ใช่เล่มเดียว แต่สองเล่มทีเดียว แต่งโดยผู้ทรงคุณธรรมสูงสองท่าน สมควรที่ผู้ใฝ่ปัญญาจะได้อ่าน ทั้งสองเล่ม

วิมุติมรรค เล่มแรก เป็นหนังสือเล่มเล็กๆ บางๆ (เนื้่อหามีแค่ ๕๙ หน้า) เขียนโดย พระอาจารย์ ปราโมทย์ ปาโมชฺโช แห่ง สำนักสงฆ์ สวนสันติธรรม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นการสรุปแนวทางการปฏิบัติทั้งวิปัสสนากัมมัฏฐานทั้งทางทฤษฎี (พระอภิธรรม) และปฏิบัติ โดยย่อแต่เนื้อหาอัดแน่น ตรงประเด็น ถ้าผู้อ่านนำไปปฏิบัติก็จะได้ผลเอง ตามที่ผมได้ผลมากับตัวเอง เล่มนี้เป็นหนังสือแจกฟรี ไม่มีขาย และถ้าจะมีแจกฟรี ก็คงมีแจกที่ สวนสันติธรรม และก็มีฉบับ pdf ให้ดาวน์โหลดได้จากเน็ตด้วย ผู้สนใจคงต้องไปหาลิงก์ใหม่เอาเอง

วิมุติมรรค เล่มที่สอง เป็นหนังสือเล่มขนาดค่อนข้างใหญ่ หนาประมาณ ๒๐๐ หน้า ขนาด A4 ชื่อภาษาไทยเต็มๆคือ วิมุติมรรค ทางแห่งความหลุดพ้น (ภาคปัญญา) รจนาโดย พระอรหันต์ อุปติสสะ เมื่อราวหนึ่งพันห้าร้อยปีมาแล้ว เชื่อกันว่าคัมภีร์เล่มนี้เก่ากว่า วิสุทธิมรรค เสียอีก
หนังสือเล่มนี้ ต้นฉบับเดิมสูญไปแล้ว แต่มีที่โบราณจารย์แปลเป็นภาษาจีนไว้ เมื่อไม่นานมานี้ มีผู้ไปเจอคัมภีร์นี้ในญี่ปุ่น ต่อมาจึงมีผู้แปลจากภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ และต่อมาจึงมีท่านผู้รู้แปลมาเป็นภาษาไทย เฉพาะส่วนหนึ่ง และให้คำอธิบายไว้ คือ พลตรี น.พ. ชาญ สุวรรณวิภัช ซึ่งถือว่าท่านได้ทำคุณประโยชน์ให้กับคนไทยเป็นอย่างยิ่ง ที่กรุณาแปลคัมภีร์เล่มนี้
คนที่จะชอบอ่านเล่มนี้คือผู้ที่ชอบแนวปริยัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ศึกษาพระอภิธรรมมาบ้างพอสมควร ผมคิดว่า หากผู้อ่านท่านใดเคยศึกษาอภิธรรมจนจบปริจเฉทที่ ๙ แห่ง คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะมาแล้ว ท่านจะอ่านหนังสือเล่มนี้ได้ด้วยความบันเทิงในธรรม หนังสือภาษาไทยเล่มนี้พิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดย สำนักพิมพ์ ศยาม บริษัทเคล็ดไทย จำกัด ซื้อได้จากร้านหนังสือธรรมะ เช่น ร้านมหาจุฬาบรรณาคาร ข้างวัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ ปกอ่อน ราคาเล่มละ ๓๐๐ บาท อาจจะมีลดราคาเล็กน้อย

No comments: