Thursday, March 20, 2008

ความใส่ใจของครูต่อนักเรียน

อนุสนธิจากการไปพบพูดคุยกับบรรดาครูทั้งชาวไทยที่เป็นครูประจำชั้น และชาวต่างประเทศอีกสี่ห้าคนที่สอนลูก ตามที่โรงเรียนจัดให้เมื่อไม่นานมานี้ ก็รู้สีกว่า บรรดาคุณครูทั้งไทยและฝรั่งเขาเอาใจใส่ต่อการเรียนและพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคนเป็นอย่างดี ดูแล้วก็ค่อยรู้สีกว่าคุ้มหน่อยกับการให้ลูกเรียนในโรงเรียนของเอกชนของมูลนิธินี้ เมื่อย้อนไปนีกถีงโรงเรียนก่อนของลูก ก็เป็นโรงเรียนที่ดี แต่เขาก็ไม่ได้มีระบบที่สลับซับซ้อนเท่านี้ และความเอาใจใส่ของคุณครูแม้จะมากพอๆกันก็ยังสู้ที่นี่ไม่ได้ ก็ราคามันผิดกันก็อย่างนี้แหละ
ว่าไปแล้วก็ต้องปลง ตราบใดที่ยังมีเงินจ่ายก็ไม่ต้องกังวลมากนัก

No comments: