Friday, August 12, 2005

โลกร้อน ไซบีเรียละลาย แล้วเมืองไทยล่ะ

วันนี้หยุด วันเฉลิมฯ เลยท่องเว็บเล่น เจอข่าวน่าสนใจคือ น้ำแข็งละลายที่ไซบีเรีย บอกว่า อุณหภูมิร้อนขึ้นราว ๓ องศา ซี พื้นที่ที่ละลายประมาณสองเท่าของประเทศไทย บอกว่าจะทำให้เร่งการร้อนของโลกให้เร็วขึ้นอีก ผมเลยคิดต่อ แล้วเมืองไทยล่ะ ถ้าอุณหภูมิสูงในหน้าร้อนที่ภาคกลางเป็น ๔๕ องศา ซี สูงสุดที่เมืองกาญจ์ หรืออีสาณเป็น ๕๐ องศา ในอีกสามสิบปีข้างหน้า แล้วระดับน้ำทะเลสูงขึ้นอีก ๑ ฟุต จะเป็นยังไง ตอนนั้นชีิวิตผมอาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้
ปัญหาที่เกิดกับโลกไม่ใช่อากาศร้อนอย่างเดียว นอกจากพื้นที่ริมฝั่งจะหายไปอีกแยะแล้ว ต้นไม้ พืชผัก ข้าว ผลไม้ต่างๆก็จะตายไปแยะ สูญเสียผลผลิต ปศุสัตว์ต่างๆก็จะตายหรือไม่แข็งแรง หรือไม่เจริญพันธุ์

อ้อ ลิงก์ตามข่าวคือข้างล่าง
http://www.newscientist.com/article.ns?id=mg18725124.500

No comments: