Tuesday, June 12, 2012

หลักความปรองดอง

ระหว่างที่ค้นเอกสารบนเว็บ ก็ไปเจอ หนังสือเล่มหนึ่ง เป็น ebook   ว่าด้วย หลักความปรองดอง ปัญจสดมภ์ เห็นว่าดีมาก 
ก็เลยจะใส่ลิงก์ไว้

ผมเก็บเอาไว้อ้างอิงแล้ว


No comments: