Wednesday, June 06, 2012

จะสร้างความมั่นใจในความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างไร

เรื่อง ความคิดสร้างสรรค์  (creativity) และ นวัตกรรม (innovation) กำลังอยู่ในความสนใจของผมด้วยพอดี
ก็พอดีไปเจอวีดิโอที่ TED เรื่อง จะสร้างความมั่นใจในความคิดสร้างสรรค์ของตัวได้อย่างไร พูดอีกอย่างก็คือ จะเอาชนะความกลัวในการแสดงออกเพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆ ได้อย่างไร

ลิงก์ยังวีดิโอ

ผมว่าน่าไปชม

No comments: