Sunday, May 13, 2012

ปัจจัยหลักของความเสื่อมสลายของสังคมตะวันตก

ไปดู vdo clip (ความยาวราว ๑ ช.ม.)  องค์ปาฐกพูดถึงปัจจัยหลักของความเสื่อมสลายของสังคมตะวันตก

จากวิดีโอนี้

สรุปความได้ว่า เขาพูดถึงสาเหตุใหญ่ของ ความเสื่อมสลายของสถาบันในสังคมตะวันตก คือ

การบังคับใช้กฎหมาย (rules of laws) มีแต่ การบังคับใช้กฎของนักกฎหมาย (rules of lawyers)
ปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายมหาศาลที่ซ่อนอยู่ คือ ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย และทำให้ประสิทธิภาพของ การบังคับใช้กฎหมายลดลง (ผมมองว่า ฝรั่งมีแนวโน้มที่จะชอบฟ้องร้อง โดยไม่มีเหตุผล และเรียกแพงๆ) และ ระเบียบยุ่งยากต่างๆ ในการก่อตั้งธุรกิจ ทำให้ล่าช้า เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ พบว่า ประเทศอื่นๆ (เช่น ฮ่องกง สิงคโปร์ นิวซีแลนด์) มีประสิทธิภาพกว่าสหรัฐฯ

(ผมมองย้อนมาบ้านเราว่า ไทยเรามีปัญหามากในเรื่อง การบังคับใช้กฎหมาย และความไม่เท่าเทียมกัน หรือ การเลือกปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมาย และ การใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมือง อันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างฝ่ายไหน ว่าพรรคไหนโดยเฉพาะ พูดโดยภาพรวมทั้งหมด กล่าวแบบใจมีอุเบกขา)

ผู้พูดกล่าวต่อว่า คอรัปชั่น ทั้งในระดับปัจเจกชน จนถึงระดับใหญ่ๆ เป็นปัจจัยอีกอย่างที่ทำให้สังคมใหญ่สลายลงได้ แม้แต่ อาณาจักรโรมันอันเกรียงไกรในประวัติศาสตร์ ก็ถล่มสลายลงได้ภายในเวลาอันสั้น แค่ ๓ ทศวรรษเท่านั้น
ตัวอย่างระดับปัจเจกชน ก็เช่น การที่คนจำนวนมากขึ้น (ในสหรัฐ) หาวิธีจ่ายภาษีรัฐให้น้อยลง ด้วยวิธีการต่างๆ แต่ไปแบมือรับสวัสดิการจากรัฐมากขึ้น อันนี้สาเหตุเป็นเพราะ ระดับคุณธรรมลดลง

ผมหวังว่าประเด็นปัญหาเหล่านี้ ที่บันทึกไว้ จะเป็นประโยชน์ในการนำมาแก้ปัญหาความเสื่อมสลายของสังคมไทย



No comments: