Sunday, May 13, 2012

ตะวันตกรุ่งเรืองเพราะเหตุ ๖ ปัจจัย

ผมยังคงตามดูการบรรยายของ Niall Ferguson ต่อไป ก็ไปเจอการบรรยายของเขา ที่ TED 2011
ในตอนนี้ เขาบรรยายว่า ตะวันตกรุ่งเรืองเพราะอะไร ในรอบ ๕ ศตวรรษที่ผ่านมา มีปัจจัย หรือ เพราะองค์กร ๖ ประการ ที่เขาใช้ศัพท์สมัยใหม่ว่า Apps และในที่สุด สังคมตะวันออก ก็กำลังจะไล่ตามทัน แต่ว่าจะได้หรือไม่ ถ้าปัจจัยไม่ครบ

๖ ปัจจัยนั้นได้แก่

๑  การแข่งขันในยุโรประหว่างสถาบันต่างๆ (องค์กรต่าง นครรัฐ ต่างๆ) ทำให้เกิดการพัฒนาทุกๆ ด้าน รวมทั้งสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
๒ การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ การค้นพบใหม่ๆ โดยนักวิทยาศาสตร์ผู้ปราชญ์เปรื่อง ส่งผลกระทบให้มีการประยุกต์ความรู้ไปใช้ รวมทั้งในทางอุตสาหกรรม
๓ สิทธิเป็นเจ้าของในที่ทำกิน (ในระดับพอเพียง) ทำให้คนมีความกระตือรือร้น มากกว่าในดินแดนที่ราษฎรไม่มีสิทธิเป็นเจ้าของในที่ดิน
๔ พัฒนาการทางการแพทย์ เช่นการรักษาโรคร้ายแรง ลดอัตราการตาย เพิ่มอายุขัยเฉลี่ย มากกว่าประเทศอื่นๆ
๕ สังคมแห่งการบริโภค ทำให้เกิดการขยายการค้าขนานใหญ่
๖ จรรยาบรรณในการทำงาน มีความรับผิดชอบในการงาน ทำงานหนัก ตรงเวลา

ผมว่าปัจจัยพวกนี้ต้องคิดให้มากๆ และตีโจทย์ให้แตก เราคงต้องฟังข้อเสนอของเขา มาพิจารณาอย่างพินิจพิเคราะห์ เพื่อสร้างสังคมไทยใหม่ที่ดีกว่าขึ้นมาในอนาคต โดยเฉพาะหลังวิกฤติการเมืองระดับโลก ระดับประเทศ และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ที่กำลังทวีกำลังแรง และในที่สุดก็น่าจะผ่านพ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
น่าไปชม

การบรรยายที่ TED ของ Ferguson

No comments: