Friday, July 29, 2011

วิจารณ์หนังสือ "นิพพานชาตินี้กันเถอะ"

ผมได้อ่านหนังสือชื่อ นิพพานชาตินี้กันเถอะ ที่มีผู้ปราถนาดีนำมาแจกให้ เป็นหนังสือเล่มเล็กๆ ปกอ่อนสีเหลือง 

ผมอ่านแล้ว ขอวิเคราะห์ว่า
ผู้เขียนนำแนวคิดทางศาสนาอื่นแทรกเข้ามา ดูจะมีเจตนาเอาคำสอนภายนอก มาปนในคำสอนพุทธศาสนา  ส่วนที่เหลือบางส่วน อ่านเผินๆก็เห็นได้ว่าไปแปลงคำสอนของของครูบาอาจารย์ มาใช้
โดยเขาก็ใช้คำและสำนวนเลียนแบบเท่านั้น หนังสือเล่มนี้ผมเห็นว่า
ถ้าคนทั่วไปที่ไม่ได้ศึกษาปริยัติมาบ้าง เมื่อมาอ่านแล้ว จะเข้าใจเรื่องคำสอนทางพุทธศาสนาไปผิดๆได้ กล่าวถึง นิพพานปนกับสวรรค์ พูดกำกวมประหนึ่งว่าเป็นสิ่งเดียวกัน เป็นคำสอนของฝรั่งไป 

ผมไม่แนะนำให้อ่านเล่มนี้ และถ้าใครมีไว้ ก็ไม่แนะนำให้แจกคนอื่นอ่านต่อไป จะเป็นผลเสีย ส่วนจะไปจัดการอย่างไรก็สุดแล้วแต่เห็นสมควร
No comments: