Sunday, July 23, 2006

หลวงพ่อสุรศักดิ์ หรือ พระครูเกษมธรรมทัตเมื่อสองอาทิตย์ก่อน ไปฟังการบรรยายธรรมในกรุงเทพฯนี่เองเกี่ยวกับวิปัสสนา โดยหลวงพ่อสุรศักดิ์ หรือ  พระครูเกษมธรรมทัต แห่งสำนักวิปัสสนา วัดมเหยงคณ์ อยุธยา รู้สึกว่าได้ประโยชน์มาก โดยเฉพาะหลวงพ่อเป็นทั้งนักอภิธรรมและนักปฏิบัติ ผมรู้สึกว่าท่านเย็นดีมาก ผมศรัทธาเลยติดกัณฑ์เทศน์ไปจำนวนหนึ่ง (ใครอ่านเจออย่าลืม อนุโมทนาเสียด้วย)

ได้ทราบว่าวัดท่านกำลังจะสร้างพระอุโบสถขึ้นใหม่ เพื่อรื้อฟื้นวัดโบราณสถานแห่งนั้นที่เคยเป็นวัดหลวงในอดึตที่สำคัญยิ่งตั้งแต่ก่อนกรุงศรีอยุธยาสร้างเสียอีก พระอุโบสถนั้นเห็นโมเดลว่าสถาปัตยกรรมจะเป็นแบบพระที่นั่งพระศรีสรรเพชญ ก็เลยบริจาคไปอีกจำนวนหนึ่งสำหรับงานรากฐานอาคาร ตั้งใจว่าจะไปบริจาคเพิ่มอีกครั้งในเดือนหน้าถึงที่วัดท่าน เห็นเพื่อนว่าเขาจะมีงานวางศิลาฤกษ์วันที่ ๑๔ สิงหาคม

No comments: