Tuesday, October 18, 2005

สตีฟ จ๊อบส์ เป็นหน้าปกวารสารไทม์

ไม่รู้ว่าฉบับเอเชียจะลงหรือเปล่า เรื่อง How Apple does it ? จาก TIME canada.com เลยไปอ่านออนไลน์มาแล้ว เนื้อหาดีมาก

No comments: