Saturday, January 01, 2011

การศึกษาวิถีพุทธ

จะเข้าใจเรื่อง การศึกษาวิถีพุทธ ให้เข้าใจควรฟังพระอาจารย์ ชยสาโร อธิบายเรื่องนี้
(Buddhist (life)-style education)

No comments: