Saturday, June 04, 2016

พุทธศาสนากับนักปรัชญาเยอรมันในศตวรรษที่ ๑๙

ถ้าใครสนใจปรัชญาของ คานท์ เฮเกล โชเปนเฮาเออร์ นีตเช่ กับสนใจ พุทธศาสนา
ต้องอ่านบทความของ Heinrich Dumoulin, 1981, Buddhism and 19th-century German Philosophers.
ผมเคยแปลไว้เมื่อ ๓ ปีก่อน แก้ไขคำแปลบทแปลภาษาไทยแล้ว ตอนนี้น่าจะดีกว่าเดิม
แรกแปลเอาไว้อ่านทำความเข้าใจเอง แต่คิดว่าเก็บไว้อ่านคนเดียวก็สู้เอามาแบ่งปันไม่ได้

แบ่งปันไว้ที่ GotoKnow


No comments: