Wednesday, September 17, 2008

จากข่าวนมทารกในจีนเติมสารเมลามีน

ข่าวต่างประเทศน่าสนใจ ก็คือข่าวที่นมที่ใช้เลี้ยงทารกในจีนบางล๊อตมีการจงใจเติมสารเมลามีน เพื่อทำให้การวัดปริมาณไนโตรเจนได้สูง เป็นการหลอกการตรวจคุณภาพนม ว่ามีโปรตีนสูง ผลก็คือเด็กตายไปหลายคน และป่วยอีกเป็นจำนวนมาก (ใส่ลิงก์วิกิพีเดียไว้ให้ข้างบนแล้วสำหรับสาร เมลามีน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม)
น่าสนใจที่ว่า โรงงานเหล่านั้นก็เป็นโรงงานของรัฐเอง แต่กระนั้นผู้บริหารก็ยังมีโลภมาก กระทำการที่เป็นอันตรายเพราะเห็นแก่ผลประโยชน์ อยากได้กำไรสูงๆ

คนที่ขาดคุณธรรมเหล่านี้ไม่ควรได้รับการคัดเลือกมาเป็นผู้บริหารตั้งแต่ต้น

อ้อ ผมคิดว่าประโยคข้างบนใช้ได้กับกรณีการสรรหาผู้บริหารหน่วยราชการไทยด้วย ดังพระราชดำรัสที่เคยมีนานมาแล้วว่าต้องพยายามไม่ให้คนไม่ดีเข้ามามีอำนาจ

หน่วยงานราชการบางแห่งประสบความสำเร็จในการป้องกันไม่ให้คนที่มีคุณธรรมไม่ได้มาตราฐานขึ้นเป็นผู้บริหาร หน่วยงานนั้นก็โชคดีไป และประชาชนก็ได้รับประโยชน์ไป แต่หน่วยงานใดที่ไม่สามารถป้องกันได้ อาจจะเป็นเพราะนักการเมืองขาดคุณธรรมเข้ามาบงการ ทำให้ได้ผู้บริหารที่ไม่มีคุณธรรม เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง หน่วยงานนั้นก็เสียประโยชน์ไป รวมทั้งประชาชนในสังคมด้วย

No comments: